Общи условия

Страни по договора са КЛИЕНТЪТ, който използва софтуерния продукт и ИЗПЪЛНИТЕЛ, който се явява ЕРВЕРТИС ООД, като собственик и разпространител на услугата.

Чл. 1. (1) С настоящия договор КЛИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави на КЛИЕНТА информационна услуга – предоставяне на достъп на КЛИЕНТА до туристическата резервационна система Reservations 2.0 Lite, във връзка с търговската му дейност.

(2) По време и след изпълнение на договорената услуга, собствеността върху софтуера принадлежи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати услугата едностранно, без предизвестие, ако КЛИЕНТА забави което и да е плащане с повече от 3(три) работни дни.

Чл. 2. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумите, предварително избрани от КЛИЕНТЪТ, за предоставянето на услугата. В цените е включен ДДС.

Чл. 3. (1) Договорните условия важът за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на изплащането на таксата за използването на услугата. Срокът може да се промени при подписване на договор между двете страни или заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на суми за по-дълъг период на използване(2,3,6 или 12 месеца).

Чл. 4. (1) За извършените услуги по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение съгласно посоченото в чл.3 от общите условия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя помощ за работата на приложението в рамките на работните дни от седмицата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинени вреди или загуба на информация, причинени от КЛИЕНТА или трети лица.

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КЛИЕНТЪТ се задължават да съхраняват в тайна информацията за пароли и потребителски имена, използвани от КЛИЕНТА във връзка с използваната услуга.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, произлезли от това, че КЛИЕНТЪТ е разгласил информацията по предходната алинея.

Чл. 6. (1) Страна по договора няма право, без предварителното и изрично писмено разрешение от другата страна, да разпространява информация на трети лица или да прави публично достояние факти или обстоятелства, касаещи предоставянето на услугата, плащания по нея или свързани с търговската дейност на другата страна по договора, станали им известни във връзка или по повод изпълнението на същата.

Чл. 7. (1) При опит за нарушаване на работоспособността на програмните средства от страна на КЛИЕНТА, последният дължи обещетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в десеторен размер на претърпените вреди.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за съдържанието на информацията, предавана от КЛИЕНТА по мрежата – ИНТЕРНЕТ, както и за нарушения на нормативните актове във връзка с това от страна на КЛИЕНТА.

Всички права запазени. 2009 г. Всички цени в сайта са без ДДС.